Giant, Giant Mountains, Paradise Séc

Một đội

  • Một nhóm nhạc Piano Melody Đọc thêm>

    Một nhóm nhạc Piano Melody

    F5, C5, F5, A # 4, C5, F4, A4, C5, F5, C5, G5, F5 D # 5, D5, C5, A # 4, C5, F5, F5, C5, F5, A4, A # 4, G4, C5, F4 G # 4, A # 4 C # 5, D # 5 G # 4, A # 4 D # 4, D # 5, D5, A # 4 D # 5, D5, A4, A # 4, C5, F5, C5, A # 4, F4, C5, 4 A #, A # 4, A4, F4, E4, F4

Sao lưu để Hàng đầu