Máy ảnh là API mạng thần kinh cấp cao, được viết bằng Python và có khả năng chạy trên đầu trang TensorFlow, CNTK, hoặc là Theano. Nó được phát triển với trọng tâm là cho phép thử nghiệm nhanh. Có thể đi từ ý tưởng đến kết quả với độ trễ ít nhất có thể là chìa khóa để thực hiện nghiên cứu tốt.
Trở lại đầu trang