Python là một giải thích, cấp độ cao, mục đích chung ngôn ngữ lập trình. Được tạo bởi Guido van Rossum và được phát hành lần đầu tiên trong 1991, triết lý thiết kế của Python nhấn mạnh mã dễ đọc với công dụng đáng chú ý của nó khoảng trắng đáng kể. Ngôn ngữ của nó được xây dựng và hướng đối tượng Cách tiếp cận nhằm mục đích giúp các lập trình viên viết mã rõ ràng, hợp lý cho các dự án quy mô nhỏ và quy mô lớn.
Trở lại đầu trang