Bão Irma

Bão Irma Bão Irma là một cơn bão Cape Verde cực kỳ mạnh và thảm khốc, mạnh nhất được quan sát thấy ở Đại Tây Dương về các cơn gió mạnh nhất từ ​​Wilma, và mạnh nhất

Đọc Thêm