Internet of Things (IoT) là một hệ thống gồm các thiết bị điện toán, máy móc và máy móc kỹ thuật số, vật thể, động vật hoặc con người được cung cấp số nhận dạng duy nhất (UID) và khả năng truyền dữ liệu qua mạng mà không yêu cầu người sang người hoặc tương tác giữa người với máy tính.
Trở lại đầu trang